Bodláci - Pro zájemce

Novinky Oddíl Oddíl živě Plácostroj Kontakty Mapa webu

Bodláci Oddíl - info Pro zájemce

Informace pro zájemce

Pokud jsme Vás zaujali, chcete to s námi zkusit a přihlásit své dítě do našeho oddílu, děkujeme Vám a prosíme přečtěte si následující informace.

ilustrační foto

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás seznámili s naším oddílem. Jedná se o dívčí oddíl, zaměřený na turistiku a ochranu přírody.
Oddíl je samostatným turistickým oddílem mládeže (TOM) a současně i odborem v rámci Klubu českých turistů v oblasti Praha. Náš oddíl je členem současně i členem Asociace TOM, která sdružuje všechny dětské oddíly KČT.

Jak vypadá činnost oddílu?
Oddíl má nejen tradici (od roku 1943), ale i zajímavou činnost. Děti se scházejí každý týden na družinových schůzkách a jednou měsíčně na oddílové schůzce. Děti jsou rozděleny podle věku do tří kategorií, nejmladší (děti ve věku 5 - 7 let), mladší (děti ve věku 8 - 12 let) a starší (děti ve věku 13 - 15 let). Věk 7 - 8 let a 12 - 13 let je přechodový a zařazení do věkové kategorie záleží na fyzických vlastnostech a psychické zralosti dítěte.

Na schůzkách se formou hry naučí základní tábornické dovednosti, dozví se jak se neztratit v přírodě, jak "přežít", když není všude "civilizace", bude se učit základům různých rukodělných prací (výroba šperků z drátků, kamenů, bavlnek, aranžování květin, výroba keramiky atd.). Zavede si vlastní zpěvník, protože se v oddíle hodně zpívá a jistě bude chtít se svou družinou vyhrát Zlatou slepici. Možná, že se kvůli tomu pustí i do "cvičení" hry na flétnu, kytaru nebo jiný hudební nástroj. Pustí se s vervou do základů meteorologie, protože všichni na táboře zasvěceně hovoří o počasí, a když navštíví tábor astrobus ze Štefánikovy hvězdárny na Petříně, propadne pozorování oblohy.

ilustrační foto

Na výpravách navštíví místa, která jsou zajímavá z hlediska historie, z hlediska přírody nebo např. architektury. Za to, že pomůže s úklidem hradu, přenocuje na hradě, když hrad všichni návštěvníci opustí, za to, že pomůže Správě CHKO, "prozkoumá" jeskyně a místa, která nejsou běžně přístupná a navíc se dozví spoustu zajímavostí o vlastní zemi a přírodě v ní. Během roku je 11 vícedenních oddílových výletů (jsou v měsících září, říjen, zač. listopadu, konec března, duben až červen) vždy po 14 dnech. Během zimy jsou jednodenní výlety nebo Hra po Praze. Vždy na přelomu ledna a února je zimní tábor oddílu. V posledních letech se objevil v oddíle fenomén zvaný Hacienda, což je zateplený srub, který má oddíl dlouhodobě v pronájmu, který si děti zamilovaly. Leží v krásném romantickém prostředí. Na přání dětí se tam jezdí několikrát ročně, zejména v zimních měsících. Během velikonočních prázdnin je tradiční Velikonoční puťák (spíme, ale ve vytápěných turistických objektech). Vyvrcholením celoroční činnosti je letní tábor, kde jsou uzavírány celoroční oddílové a družinové hry a kde si děti během třítýdenního pobytu v přírodě prakticky vyzkouší formou celotáborové hry znalosti získané během roku.

Klubovnu máme na Praze 6, v Dejvicích, 5 min. pěšky od stanice Dejvická (metro A).

Termíny akcí jsou pro vedení oddílu závazné a během roku je nemění.

Pokud se dítě, které je členem oddílu, nemůže pravidelně zúčastňovat oddílového programu, prosíme rodiče, aby domluvili s vedením oddílu nebo vedoucí družiny alternativní řešení. Jedná se o to, že dítě, které chodí nepravidelně např. "vypadne" z děje hry. Předejdeme tím společně smutku dítěte, že o něco přišlo. Jedná se zejména o dětí předškolního věku (t.j. před 1. třídou) nebo v 1. a 2. třídě (častá nemocnost po vstupu do školy, problém s přechodem do školy apod.).

Vzhledem k bezpečnosti samotného dítěte a s ohledem na program schůzky, by nebylo dobré, aby dítě ze schůzky dříve odcházelo nebo přicházelo na schůzky později. Schůzka není vždy v klubovně a pokud přijde dítě později buď je již zamčený vstup do domu (dům se zamyká) nebo družina nemusí v klubovně již vůbec být (při pěkném počasí chodí např. do Stromovky) a dítě potom zůstane bezprizorní. Proto doporučujeme, aby rodiče tuto věc předem domluvili s vedoucí družiny event. oddílu a v případě, že dítě dlouhodobě nemůže chodit na schůzky ve stanovenou dobu, je lépe je přeřadit do jiné družiny s vhodnějším časem schůzek.

ilustrační foto

Jaké "povinnosti" čekají Vaše dítě?
Jedinou "vážnou" povinností dítěte je, že v případě, že se nemůže účastnit akce oddílu nebo družiny, se předem omluvit. Aby dítě vědělo, kdy se má na co připravit a na co se těšit, musí sledovat rámcový program oddílu. A aby ti, co připravují program věděli, kdo kam přijde, prosíme, aby se dítě předem samo omlouvalo. U oddílových akcí - vedoucí oddílu, u družinových akcí - vedoucí družiny, v případě její nepřítomnosti vedoucí oddílu. Vás, jako rodiče, potom prosíme, abyste s omlouváním trochu pomohli.

Organizační věci:
Členské příspěvky a vstupní poplatek pro nové členy: Na začátku školního roku uhradí všichni členové oddílu vč. nováčků do 30.9. (resp. při vstupu do oddílu do 1 měsíce po odevzdání přihlášky do oddílu) složenkou nebo převodem na bankovní účet oddílu 0163576389/0800 běžný roční poplatek ve výši 500,- Kč, z kterého se v lednu hradí členství na kalendářní rok členství v KČT (80,- Kč – rozšířené členství, slevy na ubytování, karty Eurobeds), v Asociaci TOMů (100,- Kč) a dále provoz klubovny (nájemné (6000,-Kč/ročně), elektřina vč. vytápění (1850,- Kč/měsíčně), vodné, stočné) atd. První čtyřčíslí variabilního symbolu je školní rok, poslední dvě čísla variabilního symbolu jsou současně pořadovým číslem dítěte v oddílu. Variabilní symbol je uveden na složence.

Oddíl si vyhrazuje možnost doplatku v lednu a to o částku, o kterou se zvýší ceny členství v organizaci oproti předcházejícímu kalendářnímu roku. (Omlouváme se, ale ani na ústředních orgánech nám nejsou schopni potvrdit výši příspěvků na příští rok).

ilustrační foto

Přihlášky a poplatky na výpravy, postup při vrácení poplatku:
Děti společně s přihláškou na výpravu uhradí poplatek na výpravu v celé výši. Pro Vaši orientaci: Cena za dvoudenní výlet se pohybuje od 80,- Kč (většinou výlet spojený s "brigádou" např.: pro CHKO Český Kras, kde je ubytování zadarmo) do cca 200,- až 250,- Kč (doprava + ubytování v ubytovně). Cena (pokud není uvedeno na přihlášce jinak) se sestává z ceny za ubytování a z ceny za dopravu. V případě, že dítě onemocní nebo se výpravy nezúčastní z jiného důvodu a za dítě nebude náhradník, prosíme rodiče, aby postupovali takto: zaslat do 3 pracovních dnů ode dne návratu z výpravy na adresu zástupce vedoucí oddílu pověřené účetnictvím korespondenční lístek s žádostí o vrácení zůstatku poplatku. Zůstatek poplatku se skládá z vráceného jízdného - po odečtení: 10% z ceny jízdenky a plné ceny místenky resp. vyhrazení (t.j. peněz, které si ČD a ČSAD ponechají jako storno, navíc ČD i ČSAD nevrací cenu za místenku a rezervaci) a příspěvku oddílu resp. od státu na jízdné (příspěvek od státu můžeme uplatnit pouze pokud se dítě akce skutečně zúčastní - viz vysvětlení v části dotace) a dále z ceny za ubytování - po odečtení storna účtovaného ubytovnou. V případě, že rodiče v uvedeném termínu nezašlou žádost, bude převeden zůstatek jako dar na účet oddílu a použit na provoz oddílu, klubovny nebo nákup inventáře. Každá výprava je samostatně vyúčtovaná a zůstatek převeden (viz výše) na účet oddílu. Upozorňujeme rodiče a současně tím prosíme o pochopení, že vrácení jízdného ČD (u hromadných jízdenek se posílá žádost o vrácení do Litoměřic), trvá 4 - 6 měsíců. V případě, že bude náhradník, bude vrácen celý poplatek dítěti na nejbližší odd. schůzce a to vedoucím oddílu nebo zástupcem.

Důležité změny v provozu Českých drah (prokazování věku dítěte):
Od počátku roku 2002 zavedla ČD nový systém placení a to slevy na základě Zákaznických karet tzv. Karet Z (systém slev je podstatně složitější), kterým zrušili k 15.6.2002 Průkazky ČD za 10,- Kč, které jsme předkládali při nákupu jízdenek a během přepravy jako doklad o věku dítěte. Další změnou k 1.7.2003 sjednotili cenu Zákaznických karet na 100,- Kč a provedli změnu ve skupinových slevách, kde zrušili slevu v kategoriích do 15 ti let (sleva ve výši 75% ceny plného zákaznického jízdného) a 15 - 26 let (sleva 50% ceny plného zákaznického jízdného) a znovuzavedli "průkazy na slevu" k prokázání věku dítěte během přepravy.

ilustrační foto

Citace z přepravního řádu Českých Drah TR10:"Průkaz na slevu (vystavený Českými drahami na každém vlakovém nádraží po předložení rodného listu nebo pasu a 1 ks nepoužité fotografie o rozměru 35x45 mm, která zobrazuje skutečnou současnou podobu dítěte, je na lesklém fotografickém papíru a nesmí být vystřižena z jiné fotografie, při dodržení výše uvedených podmínek může být fotografie oddělena ze staršího průkazu pokud není přerazítkována) slouží k prokázání věku dítěte během přepravy. Za vystavení "Průkazu na slevu jízdného" účtují ČD poplatek uvedený v ceníku 9B. , tj. 10,- Kč."

Výše uvedenou změnou došlo k naší lítosti pro děti ke zdražení jízdného (sleva 50% ceny plného zákaznického jízdného místo 75% slevy). Přičemž nebyla zrušena povinnost prokazování věku dítěte ve vlacích a autobusech. K 1.10.2003 byla opět provedena další změna ve slevách pro skupiny. Z tohoto titulu se na Vás obracíme (pokud dítě nemá starou - propadlou - Kartu Z) o zajištění uvedeného Průkazu na slevu a zapůjčení průkazu oddílu a to nejpozději s přihláškou na první výpravu. Děkujeme za pochopení.

ilustrační foto

Granty, dotace a sponzorské dary, průkazky KČT:
Oddíl pravidelně žádá o dotace (zúčastňuje se různých grantů apod.). V případě, že uspěje přispívá oddíl dětem z příspěvků KČT, Ministerstva školství ČR (příp. Magistrátu hl.m. Prahy) a sponzorů z řad rodičů oddílu na část nákladů, zejména automaticky část jízdného na výpravy. Dotace resp. granty poskytované státními institucemi nebo sponzory nejsou automatické a mohou být poskytnuty pouze za určitých podmínek předepsaných těmito organizacemi. Základní podmínkou je, že dítě musí být členem organizace, tj. přihlášeno a musí mít zaplaceny členské příspěvky. Na legitimaci KČT mají děti slevy při ubytování v ubytovnách a hotelech v majetku KČT. Vzhledem k velké ztrátovosti průkazů dětmi a k ceně známek na legitimacích, jsou průkazy v úschově u vedoucí oddílu. Na požádání, proti podpisu rodičů, je možné je zapůjčit. Při odchodu z oddílu dítě legitimaci dostane. Bližší informace o členství v KČT u vedoucí oddílu.

Pojištění dětí během akcí:
Upozorňujeme rodiče, že děti v oddíle jsou prostřednictvím členství v organizaci pojištěny pouze úrazově a to i během letního a zimního tábora.

Upozorňujeme rodiče, že děti nemohou mít na výletech a táborech oddílu mobilní telefony. Jejich používání ruší program, navíc jsme s dětmi v přírodě. Děti znají čísla mobilních telefonů svých vedoucích (Fíja a Béra) a v naléhavých případech se můžete se svými dětmi domluvit jejich prostřednictvím. Děkujeme za pochopení.

Schůzka rodičů dětí oddílu:
Upozorňujeme rodiče, že schůzka rodičů je pravidelně v rámci oddílové schůzky v říjnu a v dubnu. Prosíme rodiče, aby se jí zúčastnili. Na schůzce obdrží informace o oddíle, o zimním a letním táboře, přihlášky dětí na letní a zimní tábor atd.

Vaše dotazy zodpovíme na adrese: bodlaci@bodlaci.cz
Přihláška do oddílu (dokument word - 28kB)

 
© by Béra a webslave Nóblhóch